این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

دکتر جعفر اولادی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2

دکتر  سیدرمضان موسوی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3

دکتر قربان وهاب زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4

دکتر سیدمحمد حسینی نصر

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5

دکتر تیمور رستمی

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

6

دکتر مهرداد نیکو

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

7

دکتر محسن محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

8

دکتر صادق صالحی

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

9

دکتر مهدی رمضانزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

10

خانم دکتر نازنین تبریزی

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

11

دکتر روزبه میرزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

12

دکتر تبرسا

عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان

13

دکتر  قدرت اله برزه کار

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مازندران

14

دکتر شعبانعلی غلامی

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مازندران

15

دکتر علی ماهفروزی

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران

16

دکتر دلاور بزرگ نیا

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران

17

دکتر مرتضی شعبانی