این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش : آقای دکتر اسدالله تیموری
نایب رییس همایش : آقای دکتر سید مجید ذبیح زاده
دبیر کل : آقای دکتر سید رمضان موسوی
دبیر اجرایی : آقای دکتر رضا تمرتاش
دبیر علمی : آقای دکتر جعفر اولادی