این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده : 1 بهمن 97
آخرین مهلت ارسال  اصل مقاله: 10 بهمن 97
تایید مقاله : دو هفته پس از ارسال مقاله

اعلام نتایج ارزیابی:  17 بهمن  97

برگزاری کنفرانس: 1 اسفند 97

 

 

** چنانچه کاربران اقدام به ارسال چکیده و یا اصل مقاله نمایید سامانه همایش تاییدیه مقاله را دو هفته پس از ارسال مقاله به کاربر اعلام خواهد نمود**